BUCs

Band: Ka

Model
Frequency
Power
Datasheet
User Manual
GUI software
RGUC-A low power series
27.652-28.388 GHz
28.172-29.071 GHz
29-30 GHz
29.5-30 GHz
30-31 GHz
6 W
RGUC-A mid power series
27.652-28.388 GHz
28.172-29.071 GHz
29-30 GHz
29.5-30 GHz
30-31 GHz
10 W, 20 W
RGUC-A 40W
27.652-28.388 GHz
28.172-29.071 GHz
29-30 GHz
29.5-30 GHz
30-31 GHz
40 W

Band: DBS

Model
Frequency
Power
Datasheet
User Manual
GUI software
RGUC-D mid power series
17.3~18.1GHz 18.1~18.3GHz
20 W,40 W

Band: Ku

Model
Frequency
Power
Datasheet
User Manual
GUI software
RGUC-U low power series
S: 14-14.5 GHz
E: 13.75-14.5 GHz
4 W
No M&C
RGUC-U low power series
S: 14-14.5 GHz
E: 13.75-14.5 GHz
6 W,8 W
No M&C
RGUC-U mid & low power series
S: 14-14.5 GHz
E: 13.75-14.5 GHz
8 W,16 W
RGUC-U mid & low power series(IFL)
S: 14-14.5 GHz
E: 13.75-14.5 GHz
16 W
No M&C
RGUC-U mid power series
S: 14-14.5 GHz
E: 13.75-14.5 GHz
16 W, 25 W, 40 W, 50 W
RGUC-U high power series
S: 14-14.5 GHz
E: 13.75-14.5 GHz
80 W, 100 W, 200 W

Band: C

Model
Frequency
Power
Datasheet
User Manual
GUI software
RGUC-C low power series
S: 5.850-6.425 GHz
E: 5.850-6.725 GHz
5 W, 8 W
No M&C
RGUC-C mid power series
S: 5.850-6.425 GHz
E: 5.850-6.725 GHz
20 W,40 W